Raktár kölcsönzési szabályzat

 1. A felszerelések tárolási helye a mindenkori egyesületi raktár.
 2. Raktárhoz hozzáférése a közgyűlés által megválasztott két raktárosnak, illetve az elnöknek van.
 3. A raktárban megtalálható felszereléseket a raktárkészlet nyilvántartás tartalmazza, melynek évenkénti egyszeri frissítése – leltározás keretében – a két raktáros feladatkörébe van utalva.
 4. Kölcsönzéskor, illetve visszavételkor a kikölcsönzött felszerelésekről jegyzőkönyvet készít a raktáros két példányban, melyből egy a kölcsönzőt, egy pedig a raktárt illeti.
 5. A felszerelések egy kölcsönzőnél maximum két hétig maradhatnak, és azt két héttel meg lehet hosszabbítani, ha más nem tart igényt az adott eszközre. Rendkívüli, különleges, illetve indokolt esetben ezen határidőktől a raktáros belátásától függően eltérhet, de a vezetőséget erről tájékoztatni köteles.
 6. Az a tag, aki a raktárossal egyeztetett határidőre nem szolgáltatja vissza a kikölcsönzött felszerelést, az a visszavételig, illetve az azt követő három hónapig nem élhet kölcsönzési jogával.
 7. A felszereléseket előjegyzéssel is lehet kölcsönözni (írásos formában a raktárosnak eljuttatva), így az igényét előre jelző tag elsőbbséget élvez a később jelentkező kölcsönzőkkel szemben.
 8. A felszerelések kölcsönzésénél az alábbi prioritás érvényesül: egyesületi rendezvény, egyesületi túra, előjegyzés, tagi kivét. Ezen sorrend érvényesülésének feltétele az eszközigény kölcsönzési időpontot egy hónappal (30 nappal) megelőző igénybejelentés.
 9. Felszerelést nem csak saját használatra lehet kölcsönözni, mindemellett csak olyan alkalomra, túrára, rendezvényre, ahol a kölcsönző tag személyesen megjelenik, illetve a használatot felügyelni, ellenőrizni tudja.
 10. Ha egyesületi tag saját célra tart igényt egyesületi felszerelésre, és szándékát ésszerű időben, azaz az kölcsönzés időpontját megelőzően legalább egy hónappal jelezte, akkor ez a szándék élvez előnyt azon – már bejelentett – kölcsönzési szándékkal szemben, amely tagtársunk kezdeményezésére történt ugyan, de egyesületen kívüli személyek részére szól.
 11. kikölcsönzött felszerelések állapotát visszavételkor a raktáros köteles ellenőrizni. A nem megfelelő állapotban visszaszolgáltatott (koszos, repedt, szakadt, törött) felszerelések visszavételét a raktáros megtagadhatja.
 12. A felszerelés kölcsönzési időpontját a kölcsönvevőnek kell ésszerű időben egyeztetnie a raktárosokkal, akik lehetőségeikhez mérten ajánlanak fel időpontokat a kölcsönzőnek.
 13. A raktárosok, amennyiben lehetséges, kötelesek az egyesületi levelezőlistán előzetesen nyilvánossá tenni minden már leegyeztetett kölcsönzési időpontot, hogy a többi tagnak is lehetősége nyíljon kölcsönözni a megjelölt időpontban, szándékának raktáros felé történő előzetes jelzése mellett.
 14. A kölcsönvett felszerelésekért a kölcsönző teljes vagyonával felel, és az abban keletkezett sérüléseket köteles megtéríteni. Elvesztés, illetve megrongálódás esetén egy új, a kikölcsönzött eszközzel mind funkcióban, mind kategóriában megegyező felszerelést köteles a kölcsönző beszerezni, és az egyesület, illetve a raktár részére átadni.
 15. A raktárból csak tagdíjelmaradással nem rendelkező tag kölcsönözhet.
 16. A kölcsönző köteles a felszerelésekre úgy vigyázni, mint a sajátjára.