Alapszabály

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az Egyesület neve: Guanó Barlangjáró Csoport

1.2. Az Egyesület rövidített neve: GUBACS

1.3. Az Egyesület angol neve: Guano Caver Group

1.4. Az egyesület székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 77. szám. I./4.

1.5. Az Egyesület honlapja: www.gubacs.hu

1.6. Az Egyesület logója:

gubacs_logo

1.7. Az Egyesület alapításának éve: 2000

1.8. Az egyesület jogállása: önálló jogi személy és az 1959. évi IV. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény alapján, a demokratikus önkormányzatiság elvén működik, nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

1.9. Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú.

1.10. Az egyesület működési alapelvei:

1.10.1. Az Egyesületbe belépők a tagsági viszonyt, a tevékenységben való részvételt szabad elhatározásukból önként vállalták, illetve vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

1.10.2. Az Egyesület tagjai korra, nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra, párttagságra, betöltött tisztségükre tekintet nélkül egyenjogúak, választók és az Egyesület bármely tisztségére választhatóak.

1.10.3. Az Egyesület tevékenysége sokszor extrém körülmények között (barlangjárás, barlangi feltáró kutatás, veszélyes munka végzése) folyik. Az Egyesület tagjai a magas helyeken, illetve a föld alatt történő munkavégzéskor, illetve a barlangjárások során sokoldalú potenciális veszélyforrásoknak vannak kitéve. Az extrém körülményekből adódó rendszeres, illetve a lehetséges váratlan nehézségek hatékony leküzdésére csak egy összeforrott, megfelelő szakmai és emberi felkészültséggel rendelkező közösség képes. Ezért az Egyesület tagjai feladataikat egymást tisztelve, kölcsönösen együttműködve teljesítik.

1.10.4. Az Egyesület tagjait az alapszabályban rögzített jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A jogok és kötelezettségek egymást feltételezik, megbonthatatlan egységet képeznek.

1.10.5. Az Egyesület egyházi és közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete egyházaktól és pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük anyagi támogatást nem is fogad el.

Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

1.10.6. Az egyesület fegyveres tevékenységet nem folytat.

1.10.7. Az Egyesület működése nyilvános, a működése során keletkezett iratokba – kivéve azokat, amely tartalmának külső személy (nem egyesületi tag) általi megismerése mások vagy az Egyesület jogát, jogos érdekét veszélyezteti – bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot kérhet.

1.10.8. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban csak másodlagos jelleggel, közhasznú céljai érdekében, azt nem veszélyeztetve. A gazdálkodás eredményét felosztani nem lehet, azt az Egyesület köteles a közhasznú céljai megvalósítására fordítani. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

1.10.9. Az Egyesület közhasznú tevékenységet végez, nem zárja ki, hogy tevékenységét tagjain kívül mások is megismerjék és részesüljenek a közhasznú szolgáltatásából.

1.11. Az Egyesület működési területe: az országosan lebonyolításra kerülő túrái, programjai, kutatásai révén, az országos működése eredményeként Magyarország, illetve az Egyesület anyagi lehetőségeihez mérten egyéb külföldi színterek.

 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

2.1. Az Egyesület célja olyan tevékeny, alkotó közösség létrehozása, és összefogása, amely fő feladatának a barlangkutatást, a barlangjárást, a természet- és a környezet védelmét, és ennek a gondolatnak a fiatalabb korosztályoknak való átadását tekinti. Ennek megfelelően:

a) elsősorban hazai, de a lehetőségekhez mérten külföldi barlangok feltáró kutatása, feltárása, bejárhatóságának biztosítása,

b) barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörű ismertetése,

c) a barlangjárás és a barlangkutatás előadásokon és a gyakorlatban való népszerűsítése mind a fiatalok, mind az egyéb érdeklődők körében,

d) barlangokkal kapcsolatos tudományos kutatások kezdeményezése, segítése vagy önálló folytatása,

e) a barlangkutató erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet, a barlangok szeretetére és védelmére nevelés,

f) barlangokkal foglalkozni kívánó fiatalok munkájának szakmai és anyagi támogatása.

2.2. Az Egyesület aktív, alkotó közösségének önmegvalósítása, valamint az Egyesület fő céljaihoz kapcsolódó tevékenységek felkarolása érdekében céljának tekinti továbbá:

a) az egészséges életmódra való nevelést, és minden ehhez kapcsolódó tevékenységet,

b) ösztönözze tagjait a barlangászat, hegymászás és más természetjáró sportok gyakorlása által az egészséges életmódra, a rendszeres testedzésre,

c) mindenfajta sportrendezvény támogatását, szervezését és lebonyolítását,

d) az Egyesület alapszabályának szellemével egyező civil, közösségi rendezvények és kezdeményezések felkarolását, támogatását és végzését,

e) az Egyesület alapszabályának szellemével egyező kulturális, szellemi, utazási, expedíciós tevékenység szervezését, végzését és támogatását.

2.3. Az Egyesület tevékenységi területe a természetjárás, ezen belül a barlangjárás sport és kutatási célú művelése és támogatása, továbbá túrák, tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása a természet és a barlang védelmének széleskörű elterjesztése céljából. Az Egyesület további tevékenységi területe a barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörű ismertetése. Ennek megfelelően:

a) a kapcsolatok további erősítése barlangkutatással foglalkozó csoportokkal, intézményekkel, szervezetekkel, illetve a hazai egységes barlangkutatás támogatása,

b) természetvédelem, barlangvédelem, és az ezekhez kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés,

c) fizikai állóképesség fenntartása, fejlesztése, gyakori felszíni- és barlangtúrázással.

2.4. Az Egyesület közreműködik a természetjárás mozgalom népszerűsítésében, fejlődésének segítésében, a hazai és külföldi azonos profilú szervezettek való kapcsolatépítésében és fenntartásában.

2.5. Az Egyesület biztosítja tagjai számára a barlangjárással és barlangkutatással összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, valamint a rendszeres egyesületi tevékenységhez szükséges feltételeket.

2.6. Az Egyesület erejéhez mérten anyagilag is támogatja tagjai számára a barlangkutatással kapcsolatos rendezvényeken, képzéseken illetve versenyeken való részvételt.

2.7. Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít az ifjúság és az utánpótlás természet- és környezetvédelem nevelésére táborok, túrák szervezésével is.

2.8. Az Egyesület feladatainak ellátására létesítményeket (kutatóházakat) hozhat létre és tarthat fenn.

2.9. Az Egyesület lehetőségeihez mérten biztosítja a barlangok és karsztobjektumok védelmét.

2.10. Az Egyesület segíti az illetékes szervezeteket a barlangokban bajbajutottak kimentésében, az eltűnt személyek felkutatásában a barlangok és karsztobjektumok területén.

2.11. Az Egyesület segíti a hatóságok természet- és környezetvédelmi tevékenységét, a mindenkor érvényes természetvédelmi előírások alapján működik.

2.12. A szervezet az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

a) tudományos tevékenység, tudományos kutatási programok,

b) barlangok feltárása és védelme,

c) természetvédelem,

d) környezetvédelem,

e) természet- és környezetvédelmi nevelés,

f) sport,

g) mentés, katasztrófa-elhárítás.

2.13. Az Egyesület a jelen fejezetben foglalt tevékenysége során az alábbi jogszabályokban meghatározott közfeladat ellátásában működik közre illetve látja el:

a) az Alapszabály 2.12. pont a) alpontjában rögzített tevékenysége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben megfogalmazottaknak tesz eleget.

b) az Alapszabály 2.12. pont b) és c) alpontjában rögzített tevékenysége a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben megfogalmazottaknak tesz eleget.

c) az Alapszabály 2.12. pont d) és e) alpontjaiban rögzített tevékenysége a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben megfogalmazottaknak tesz eleget,

d) az Alapszabály 2.12. pont. f) alpontjában rögzített tevékenysége a sportról szóló 2004. évi I. törvényben megfogalmazottaknak tesz eleget,

e) az Alapszabály 2.12. pont. g) alpontjában rögzített tevékenysége a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben megfogalmazottaknak tesz eleget.

2.14. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívüliek is részesülhetnek. Az Egyesület, lehetőségeihez mérten a közhasznú szolgáltatásait a tagjain kívülieknek is biztosítja.

2.15. Az Egyesület közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az ide vonatkozó szabályoknak megfelelően évente nyilvánosságra hozza, ennek érdekében honlapot működtet, mely a www.gubacs.hu címen érhető el. Az Egyesület a jelen pontban megnevezett honlapon keresztül közzéteszi:

a) a taggyűlés és az elnökség döntéseit,

b) működésének, szolgáltatási igénybevételi módját,

c) az éves beszámolót, közhasznú jelentést, és más beszámolókat.

 

3. Az Egyesület tagsága

3.1. Az Egyesületi tagság típusai:

3.1.1. Rendes tagok

3.1.2. Pártoló tagok

3.1.3. Tiszteletbeli tagok

Ugyanaz a természetes személy csak egy tagságtípussal lehet tagja az Egyesületnek.

3.2. A tagsági jogviszony keletkezése:

3.2.1. Az Egyesület nyílt szervezet, tagja lehet bármely természetes személy, amennyiben az Egyesület céljaival, tevékenységével egyetért, valamint jelen Alapszabályt és az Egyesület egyéb belső szabályzatait elfogadja, azokat magára nézve kötelezően betartandónak ismeri el.

3.2.2. Az Egyesület rendes tagja lehet az természetes személy, aki magyar állampolgár, vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, feltéve, hogy 18. életévét betöltötte, cselekvőképes és büntetlen előéletű. A tagsági jogviszony keletkezhet a tagjelölt belépési szándékának Elnökség általi elfogadásával, amelyről a legközelebbi Taggyűlést tájékoztatni kell.

3.2.3. Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az Egyesületet egyszeri vagy rendszeres anyagi, technikai vagy egyéb támogatásban részesíti és megfelel jelen Alapszabályban írtaknak. A pártoló tagsági jogviszony a pártoló tagjelölt belépési szándékának Elnökség általi elfogadásával keletkezik.

3.2.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes személy, aki kimagasló szakmai vagy társadalmi tevékenysége alapján hírnevével támogatja az Egyesületet. A tiszteletbeli tagsági jogviszony a tiszteletbeli tagjelölt Taggyűlés általi megválasztásával és annak a tiszteletbeli tagjelölt általi elfogadásával keletkezik.

3.2.5. Az Elnökség tagfelvételre vonatkozó elutasító határozata ellen a tagfelvételt kérelmező személy az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 15 naptári napon belül a Taggyűlésnek címzett írásbeli kifogással élhet. Ebben az esetben a tagfelvételi kérelemről a Taggyűlés dönt.

3.3. Az Egyesületi tagok jogai

3.3.1. Az Egyesület valamennyi tagját megillető jogok:

a) részt vehetnek az Egyesület rendezvényein,

b) igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait,

c) használhatják az Egyesület létesítményeit, felszereléseit, az alábbi feltételekkel:

  1. a felszerelésekben esett károk megtérítésének vállalása,
  2. a felszerelések karbantartásának, tisztításának, javításának vállalása.

d) betekinthetnek az Egyesület működése során keletkező iratokba, azokról másolatot kérhetnek.

3.3.2. Az Egyesület rendes tagjait megillető jogok:

a) szavazati joggal rendelkeznek,

b) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében,

c) választhatnak és válaszhatóak az Egyesület szerveibe, tisztségeire,

d) vállalt feladataik törvényes ellátása során elszenvedett jogsérelem, joghátrány fennállása esetén jogvédelem illeti meg,

e) kérhetik az Egyesülettől a vállalt feladataik ellátása során felmerült jogos, igazolható költségeik részben vagy egészben történő megtérítését.

3.3.3. A pártoló tagok és tiszteletbeli tagok az Egyesület szerveinek döntéshozatalában tanácskozási joggal vesznek részt.

3.4. Az Egyesületi tagok kötelezettségei

3.4.1. Az Egyesület valamennyi tagját terhelő kötelezettségek:

a) kötelesek a tudomásukra jutott Egyesülettel kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni,

b) az egyesületi vagyon megóvása és karbantartása,

c) az egyesületi túrákon a mindenkori felelős vezető utasításainak betartása, társai segítése,

d) a kutatási és túrajelentések előírás szerinti kitöltése és barlangi leszállás idejére felszíni ügyelet biztosítása,

e) riasztás esetén barlangi mentésben képességei és lehetőségei szerint részt venni,

f) a barlangokban és más karsztobjektumokban észlelt kártevéseket az Egyesület Elnökségének bejelenteni és lehetőségeihez mérten megakadályozni,

g) kötelesek az Egyesület tagjához méltó, törvénytisztelő magatartást tanúsítani,

h) az Egyesületi tagok nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását,

i) az Egyesület jó hírnevének megőrzése és öregbítése,

j) az általa vállalt kötelezettségek, feladatok valamint a Taggyűlés és az Elnökség által rá ruházott megbízatások legjobb tudása szerinti teljesítése.

3.4.2. Az Egyesület rendes tagjait terhelő külön kötelezettségek:

a) kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályában és egyéb belső szabályzataiban meghatározottakat,

b) kötelesek aktívan közreműködni az Egyesület céljainak megvalósításában

c) kötelesek betartani a Taggyűlés és az Elnökség határozataiban előírtakat,

d) kötelesek megjelenni a Számvizsgáló meghallgatásán,

e) kötelesek a Taggyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni.

3.4.3. Az Egyesület pártoló tagjait terhelő külön kötelezettségek:

a) a pártoló tagok kötelesek a vállalt anyagi támogatás teljesítésére.

3.5. Az Egyesületi tagsági jogviszony megszűnése

a) az Egyesület tagjának kilépésével,

b) az Egyesület tagjának kizárásával,

c) az Egyesület tagjának elhalálozásával.

3.6. Az Egyesület tagjának kizárása

Az Elnökség, illetve a Taggyűlés kizárhatja az Egyesület azon tagját aki:

a.) az Egyesület céljával, az alapszabállyal és egyéb belső szabályzókban foglaltakkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít,

b.) önhibájából nem tud az Egyesülettel szemben fennálló elszámolási kötelezettségének eleget tenni,

c.) nem tanúsít az egyesület tagjához méltó, törvénytisztelő magatartást,

d.) magatartásával súlyosan sérti az Egyesület érdekeit, jó hírnevét, veszélyezteti céljainak teljesülését.

3.6.1. A kizárási eljárás

a.) az Egyesület tagjának kizárását az Elnökség, valamint a tagság 25%-a írásban az ok megjelölésével kezdeményezheti,

b.) az előterjesztést követően az Elnökség 30 napon belül ülést tart, amire az érintett tagot írásban meg kell hívni,

c.) az Elnökség köteles a kizárás kezdeményezésének okát feltárni és lehetőséget biztosítani a kizárási eljárás alatt álló tagnak a védekezésre és a személyes meghallgatásra,

d.) az eljárásban résztvevők közül a személyiségi jogok védelme érdekében bárki kezdeményezheti zárt ülés tartását, az elnökség ebben az esetben mérlegelés nélkül dönt az ülés zárttá nyilvánításáról,

e.) az elnökség a kizárásról rendelkező határozatot 15 napon belül megküldi az érintett tagnak,

f.) az elnökség kizárásról rendelkező határozata ellen a kizárt tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Taggyűlésnek címzett írásbeli kifogással élhet,

g.) az elnökség a kizárásra vonatkozó határozatot a Taggyűlés döntéséig köteles felfüggeszti,

h.) a határozathozatal az általános határozathozatali és határozatképességi szabályok szerint történik.

3.7. Az Egyesület tagjának kilépése esetén tagsági viszony az írásbeli bejelentéssel megegyező időpontban szűnik meg.

3.8. A tag halála esetén az elnökség a tények tudomásra jutásától számított 90 napon belül törli a tagot a nyilvántartásból.

 

4. A Taggyűlés

4.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összessége, a Taggyűlés, az ülései nyilvánosak.

4.2. A Taggyűlésen a tagok csak saját magukat képviselhetik, más személy meghatalmazására nincs lehetőségük.

4.3. A Taggyűlést az elnök szükség szerint, de legalább évenként egyszer hívja össze, továbbá:

4.3.1. ha azt a bíróság elrendeli,

4.3.2. a Számvizsgáló határozata alapján,

4.3.3. az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozott határozata alapján,

4.3.4. ha a tagok legalább egytizede az ok és cél megjelölésével írásban kéri,

4.3.5. a kizárási határozat elleni jogorvoslat elbírálására.

4.4. A tagokat a Taggyűlés tervezett időpontjáról igazolható módon, 15 nappal korábban kell értesíteni. Az értesítés tartalmazza a Taggyűlés pontos helyét, idejét, javasolt napirendjét. A Taggyűlés időpontját az Egyesület honlapján is közzé kell tenni. Rendkívüli Taggyűlés összehívása esetén a jelen pontban foglaltakat kell alkalmazni.

4.5. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

4.5.1. az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása,

4.5.2. az éves költségvetés elfogadása,

4.5.3. az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása,

4.5.4. az Elnökség és a Számvizsgáló éves beszámolójának elfogadása,

4.5.5. az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,

4.5.6. az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,

4.5.7. az Elnök, az Alelnökök, a Raktáros megválasztása és visszahívása,

4.5.8. a Számvizsgáló megválasztása, visszahívása,

4.5.9. döntés tagfelvételről és tagkizárásról az Elnökség határozata ellen benyújtott kifogás alapján,

4.5.10. a tagdíj összegének és befizetési rendjének megállapítása és elfogadása.

4.6. Az Egyesület Taggyűlése határozatképes, ha rendes tagjainak több mint a fele jelen van.

4.7. Ha az Egyesület Taggyűlése nem határozatképes megismételt Taggyűlést kell tartani. A megismételt Taggyűlést a határozatképtelen ülést követő időpontban az eredetivel, azonos napirenddel hívható össze feltéve, ha az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire és közölték az időpontot. A megismételt Taggyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

4.8. A Taggyűlés határozatait a jelenlévő rendes tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

4.9. A Taggyűlés, a levezető elnök és a jegyzőkönyvet hitelesítő két személy megválasztásáról az ülés megkezdésekor a jelenlévő rendes tagok szótöbbségével nyílt szavazással dönt.

4.10. A tisztségviselők visszahívását az Egyesület rendes tagjainak legalább 25%-a az ok megjelölésével írásban kezdeményezheti.

4.11. Az egyszerű többséggel meghozható döntések esetében, ha szavazategyenlőség alakul ki nyílt szavazás esetében a levezető elnök szavazata dönt, titkos szavazás esetében a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

4.12. A döntések érintettekkel való közlésének módja a postai kézbesítés, a nyilvánosságra hozatal módja a hivatalos honlapon való közzététel, mely a www.gubacs.hu címen érhető el.

 

5. Az Egyesület tisztségviselői

5.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökből és az alelnökökből, illetve a raktárosból álló Elnökség, melynek ülései nyilvánosak.

5.2. Az Elnökség a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

5.3. Az Elnökség tagjait a Taggyűlés négy év időtartamra választja meg. Az Elnökség bármely tagja a ciklus lejárta után újraválasztható.

5.4. Az Elnökség tagjainak megbízása megszűnik:

a.) a mandátum lejártával,

b.) a tag halálával,

c.) a tag lemondásával,

d.) a tag visszahívásával. Visszahívás oka lehet, ha az Elnökség tagja az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat, ha megszegi az Egyesület Alapszabályát, az Egyesületen belüli tevékenységre vonatkozó jogszabályt, belső szabályzatot, határozatot, ha jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélik, vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltják.

5.5. Az Elnökség mandátumának lejárta előtt választott új tag megbízása a már hivatalban lévő Elnökség mandátumával azonos időpontban szűnik meg.

5.6. Az Elnökség szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik.

5.7. Az Elnökség ülését bármely tagjának írásbeli indítványára 15 napon belül össze kell hívni.

5.8. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze, valamennyi elnökségi tag igazolható módon történő írásbeli értesítésével. A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 10 nappal korábban meg kell küldeni és az Egyesület honlapján is közzé kell tenni. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontjait.

5.9. Az Elnökség üléseire meg kell hívni a Számvizsgálót, aki az ülésen tanácskozási joggal vesz részt.

5.10. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tagja jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

5.11. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

5.11.1. a tagfelvétel és tagkizárási döntések meghozatala,

5.11.2. az éves beszámoló, közhasznúsági jelentés elkészítése,

5.11.3. éves költségvetés összeállítása,

5.11.4. a túrák, a rendezvények időpontjának, feltételeinek meghatározása,

5.11.5. az Egyesület képviselőinek barlangkutatással összefüggő külső rendezvényekre való kijelölése,

5.11.6. az Egyesület belső szabályzatainak megállapítása, elfogadása,

5.11.7. döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy a Taggyűlés határozatával az Elnökség hatáskörébe utalt.

5.12. Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. Döntéseiről és tevékenységéről a Taggyűlésnek számol be.

 

6. A Számvizsgáló

6.1. Az Egyesület belső felügyelő, ellenőrző szerve a rendes tagok közül megválasztott Számvizsgáló.

6.2. A Számvizsgáló a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

6.3. Az Számvizsgálót a Taggyűlés négy év időtartamra választja meg. A Számvizsgáló a ciklus lejárta után újraválasztható.

6.4. A Számvizsgáló tagjainak megbízása megszűnik:

a.) a mandátum lejártával,

b.) a tag halálával,

c.) a tag lemondásával,

d.) a tag visszahívásával.

6.5. A Számvizsgáló mandátumának lejárta előtt választott új Számvizsgáló megbízása a már hivatalban lévő Számvizsgáló mandátumával azonos időpontban szűnik meg.

6.6. A Számvizsgáló feladata:

6.6.1. az Egyesület alapszabályában és működését szabályozó jogszabályokban megállapított feladatok teljesítésének, működésének folyamatos felügyelete, ellenőrzése,

6.6.2. az Egyesület gazdálkodásának folyamatos felügyelete, ellenőrzése,

6.6.3. az Egyesület alapszabályának és egyéb belső szabályzóinak megsértésével kapcsolatos ás egyéb etikai ügyekben tényfeltáró vizsgálatok lefolytatása.

6.7. A Számvizsgáló a tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület tagjaitól, munkavállalóitól tájékoztatást kérhet. A Számvizsgáló vizsgálatai során ülésére meghallgatás céljából, az Egyesület bármely tagját beidézheti. Az Egyesület tagjai az idézésnek kötelesek eleget tenni. Ha az idézett tag önhibájából nem tesz eleget megjelenési kötelezettségének, a Számvizsgáló az Egyesület Elnökségénél határozatával kezdeményezheti a tag kizárását.

6.8. A Számvizsgáló jogosult az Egyesület könyveibe és irataiba – előzetes értesítés nélkül betekinteni és azokat megvizsgálni.

6.9. A Számvizsgáló köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha

a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértést vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő más eseményt tapasztal, amelynek megszüntetése vagy következményeinek az elhárítása a Taggyűlés döntését teszi szükségessé,

b.) a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

6.10. Ha a Taggyűlés a törvényes működés helyreállításához szükséges intézkedést nem teszi meg a Számvizsgáló köteles a törvényességi felügyeletet ellátó Ügyészséget haladéktalanul értesíteni.

6.11. Az Egyesület éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Taggyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról.

 

7. Az Elnök

7.1. Az elnök, az Elnökség tagja, az Elnökségnek és a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

7.2. Az elnök feladatai és hatásköre:

7.2.1. az Egyesület önálló képviselete,

7.2.2. az Egyesület tevékenységének, munkájának szervezése, irányítása,

7.2.3. az Egyesület éves feladat és költségvetési tervének összeállítása, a Taggyűlés elé terjesztése,

7.2.4. az Egyesület éves tevékenységéről, a költségvetés teljesüléséről a beszámoló, közhasznúsági jelentés összeállítása és a Taggyűlés elé terjesztése,

7.2.5. az Elnökség tevékenységéről a beszámoló elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése,

7.2.6. kapcsolattartás a tagsággal, az együttműködő szervezetekkel, személyekkel, az önkormányzattal,

7.2.7. támogatások és támogatók szervezése,

7.2.8. reklám és propaganda tevékenység megszervezése,

7.2.9. szerződések, együttműködési megállapodások megkötése,

7.2.10. az iratkezelés felügyelete,

7.2.11. a számviteli szabályok érvényesülésének felügyelete,

7.2.12. munkáltatói jogkörök gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

7.2.13. megbízói jogok gyakorlása az Egyesület megbízottjai felett,

7.2.14. a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása és végrehajtatása,

7.2.15. elektronikus úton gondoskodik a Taggyűlés és az Elnökség döntéseinek érintettekkel való közléséről, és a nyilvánosságra hozataláról az Egyesület honlapján,

7.2.16. minden olyan feladat, amelyet a Taggyűlés vagy az Elnökség határozatával a hatáskörébe utalt.

7.3. Az Elnök feladatait az alelnökök és a raktáros bevonásával teljesíti.

 

8. Az Alelnökök

8.1. Az Elnökség tagjai: a Taggyűlésnek és az Elnökségnek tartoznak felelősséggel.

8.2. Az Alelnökök – Szervezési, Gazdasági – általános feladatai és hatáskörei:

8.2.1. mindenben segíteni az Elnökség és az Elnök munkáját,

8.2.2. szakterületüknek megfelelően az Egyesület tevékenységének, munkájának szervezése, irányítása,

8.2.3. szakterületüknek megfelelően az Éves költségvetés összeállítása, a végzett munkáról a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítése,

8.2.4. támogatások és támogatók szervezése,

8.2.5. reklám és propaganda tevékenység végzése,

8.2.6. az Egyesület létszámának folyamatos fejlesztése,

8.2.7. a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, végrehajtatása,

8.2.8. minden egyéb feladat, amelyet a Taggyűlés vagy az Elnökség határozatában hatáskörükbe utalt.

8.3. Az Alelnökök különös feladatai:

8.3.1. a Gazdasági Alelnök:

a.) az Elnök helyettesítése annak távolléte esetén,

b.) a számviteli szabályok betartása, betartatása,

c.) az Egyesület pénzügyeinek folyamatos intézése, a vagyoni eszközök nyilvántartása, kezelése,

d.) pályázati és egyéb forrásokból érkező támogatások elszámolásainak előkészítése az Elnökkel és a Raktárossal közösen,

8.3.2. a Szervezési Alelnök:

a.) az Egyesület egyes feladatainak végrehajtására a tagok szervezése,

b.) az együttműködési megállapodás alapján az Egyesület tagjainak szervezése a feladatok végrehajtására,

a.) az Egyesületi tagok folyamatos képzésének megszervezése, a szükséges képzési tervek összeállítása,

b.) az Egyesület adminisztrációs ügyeinek folyamatos intézése,

c.) az iratkezelés meghatározása, a szabályok betartása és betartatása,

d.) a személyi adatok nyilvántartása, kezelése,

e.) az Egyesület különböző nyilvántartásainak vezetése, naprakészen tartása,

f.) az Egyesület irattárának kezelése,

g.) az Egyesület honlapjának naprakészen tartása,

h.) minden egyéb feladat, amelyet a Taggyűlés vagy az Elnökség határozatában a hatáskörébe utalt.

 

9. A Raktáros

9.1. A Raktáros az Elnökség tagja, a Taggyűlésnek és az Elnökségnek tartozik felelősséggel.

9.2. A Raktáros feladatai:

9.2.1. kezeli az Egyesület eszközeit, felszereléseit,

9.2.2. leltárkönyvet vezet, és évente egyszer leltározást hajt végre,

9.2.3. megszervezi az eszközök, felszerelések karbantartását, tisztítását,

9.2.4. lehetővé teszi az eszközök, felszerelések kölcsönzését, továbbá a kölcsönzésekről nyilvántartást vezet,

9.2.5. minden egyéb feladat, amelyet a Taggyűlés vagy az Elnökség határozatában a hatáskörébe utalt.

 

10. Összeférhetetlenség

10.1. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

10.2. Nem lehet Számvizsgáló aki:

a) az Elnökség tagja,

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban áll,

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatást, – illetve

d) az a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa.

10.3. A Taggyűlés, illetve az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

10.4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

11. Az Egyesület gazdálkodása

11.1. Az Egyesület gazdálkodásának általános szabályai:

11.1.1. az Egyesület vagyonával önállóan, a Taggyűlés által elfogadott költségvetési terv alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával fel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek,

11.1.2. az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordíthatja,

11.1.3. az Egyesület hitelt nem vehet fel, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,

11.1.4. az Egyesület az Elnökség tagjait és a Számvizsgálót, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti,

11.1.5. az Egyesület éves beszámolója és közhasznúsági jelentése nyilvános, abba bárki betekinthet és róla saját költségén másolatot készíthet,

11.1.6. az Egyesület bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani,

11.1.7. az Egyesület kettős könyvvitelt vezet,

11.1.8. az Egyesületre vonatkozó beszámolási és nyilvántartási szabályok vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól rendelkező 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet és kapcsolódó egyéb jogszabályok előírásai irányadók.

11.1.9. Az egyesület az éves beszámolót az általános szabályok szerint hagyja jóvá.

11.2. Az Egyesület bevételei:

11.2.1. az Egyesület tagjai által befizetett tagdíjak, tagi támogatások, pártoló tagok felajánlásai,

11.2.2. egyéb taggyűlés által meghatározott díjak, hozzájárulások,

11.2.3. szolgáltatási bevételei,

11.2.4. a harmadik személyek által befizetett támogatások, adományok,

11.2.5. az államtól, illetve az államháztartás alrendszereiből kapott támogatások,

11.2.6. a különböző pályázatok útján nyert támogatások,

11.2.7. gazdasági, vállalkozási tevékenységből adódó nyereség

11.2.8. egyéb bevételek.

11.3. Tagdíj:

11.3.1. az Egyesület rendes tagjai tagdíjat fizetnek,

11.3.2. a tagdíj összegét és befizetés rendjét a Taggyűlés határozza meg az Elnökség javaslatára.

11.4. Az Egyesület kiadásai:

11.4.1. rendezvények, túrák költségei,

11.4.2. tanfolyami kiadások,

11.4.3. saját kiadványok megjelentetése,

11.4.4. felszerelések, eszközök, anyagok beszerzési költségei,

11.4.5. a közhasznú tevékenységek felmerült közvetlen és közvetett kiadásai,

11.4.6. egyéb célszerinti tevékenységek felmerült közvetlen és közvetett kiadásai,

11.4.7. az Egyesület a közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenységeinek közvetett kiadásait bevételarányosan osztja fel.

11.5. Költségtérítési szabályok:

11.5.1. az Egyesület tagjainak feladataik ellátása során felmerült jogos, igazolható költségeit az Egyesület részben vagy egészben megtérítheti,

11.5.2. a Költségek megtérítéséről az Elnök és a Gazdasági Alelnök közösen dönt. Az Elnök és az Alelnökök felmerült költségeinek megtérítéséről a Számvizsgáló dönt.

 

12. Vegyes Rendelkezések

12.1. Jegyzőkönyvek és határozatok:

12.1.1. A Taggyűlés, az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét és számát – jelenléti ív alapján -, a hozzászólások lényegét, döntéseknél a szavazatok számarányát, az Elnökség ülései esetében a névszerinti szavazást.

12.1.2. Az elkészült jegyzőkönyvet a Taggyűlés esetében a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá; az Elnökség ülései esetében a jelenlévő minden tag alá írja.

12.1.3. A határozatokat számozni kell. A határozat számának felépítése, sorszám/év, hó, nap jelölés/ szervezet megnevezése. A sorszám évente 1. sorszámmal (egyes) indul. A szervezet megnevezésére az alábbi rövidítéseket kell alkalmazni:

a.) Taggyűlés = „TGY”

b.) Elnökség = „ELN”

12.1.4. A határozatokat a Szervezési Alelnök köteles nyilvántartásba venni és a döntést követő 15 napon belül az érintettekkel igazolható módon írásban közölni és az Egyesület honlapján közzétenni.

12.1.5. A Szervezési Alelnök a határozatokat a Határozatok Könyvében köteles nyilvántartani. A nyilvántartás tartalmazza a bejegyzés alapjául szolgáló jegyzőkönyv iktatószámát, a határozat számát, a döntés időpontját, módját, tartalmát és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Elnökség határozatai esetében név szerint kell bevezetni a döntést.

12.1.6. Az Egyesület önálló képviseletére az Elnök, távolléte esetén a Gazdasági Alelnök jogosult.

12.1.7. Az Egyesület bankszámlája és pénztára felett az Elnök, távolléte esetén a Gazdasági alelnök önállóan jogosult rendelkezni.

12.2. Egyéb rendelkezések

12.2.1. A Taggyűlés, az Elnökség ülései nyilvánosak, amennyiben az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.

12.2.2. Zárt ülés elrendeléséről:

a.) Taggyűlés esetében a Taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel,

b.) az Elnökség ülése esetében az elnök dönt.

12.3. Egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

f) a b)-e) pontban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

12.4. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

12.5. Az egyesület jogutód nélkül megszűnése esetén – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát csak barlangkutatási célra lehet fordítani.

12.6. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárni.

 

Budapest, 2013. június 30.